26 Σεπ 2011

Καταστατικό Συνδικάτου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
του σωματείου με την επωνυμία

«ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α΄ KAI Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»


Άρθρο 1ο
Επωνυμία – Έδρα

1. Το Συνδικάτο έχει την επωνυμία «Συνδικάτο Εργαζομένων Α΄ και Β΄ Βαθμού Αυτοδιοίκησης Περιφέρειας Αττικής», είναι κλαδικό και συνενώνει όλους τους εργαζόμενους στην Αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα, τις επιχειρήσεις και φορείς αυτών στην Περιφέρεια Αττικής.
2. Έδρα του Συνδικάτου ορίζεται η Αθήνα.

Άρθρο 2ο
Σκοποί και αρχές λειτουργίας

1. Η με κάθε πρόσφορο μέσο κατοχύρωση, προώθηση, διεύρυνση και προάσπιση των εργασιακών, οικονομικών, επαγγελματικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του Συνδικάτου.
2. Η τήρηση και βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας και των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας, η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, που υπάγονται στο πεδίο δράσης του.
3. Η ανύψωση του μορφωτικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών και η επαγγελματική τους επιμόρφωση. Η προστασία και διεύρυνση των συνδικαλιστικών, πολιτικών και δημοκρατικών ελευθεριών τους.
4. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος και δεσμών αγωνιστικής αλληλεγγύης και συναδελφικότητας μεταξύ των μελών του Συνδικάτου, αλλά και γενικότερα του κλάδου των εργαζόμενων στους α΄ και β΄ βαθμούς Αυτοδιοίκησης, με στόχο την ανάπτυξη της ταξικής ενότητάς τους, ανεξάρτητα από φύλο, εθνικότητα, θρήσκευμα, ηλικία, ειδικότητα, εργασιακή σχέση και επίπεδο σπουδών, για την από κοινού προώθηση των σκοπών του Συνδικάτου.
5. Η αλληλεγγύη, η συνεργασία και κοινή δράση με άλλα εργασιακά σωματεία της χώρας μας και του εξωτερικού, με τους εργάτες όλης της Ελλάδας και όλου του κόσμου, για την υπεράσπιση των κατακτήσεών τους, τη διεκδίκηση και κατάκτηση των κάθε φορά νέων σύγχρονων και δίκαιων αιτημάτων τους, την προστασία, την διεύρυνση και κατάκτηση της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, ο αγώνας για την υπεράσπιση της ειρήνης και την ενεργό συμμετοχή στους αγώνες που προωθούν τα κοινά συμφέροντα της εργατικής τάξης και γενικότερα όλων των εργαζομένων. Τελικός σκοπός είναι η κατάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης με την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Άρθρο 3ο
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών

1. Το Συνδικάτο για την επίτευξη των σκοπών του αξιοποιεί όλες τις μορφές πάλης (ιδεολογική, πολιτική, οικονομική, οργανωτική), καθώς και όλα τα μέσα που παρέχονται από το νόμο στις πρωτοβάθμιες κλαδικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και ιδίως:
α) Καταρτίζει και διεκδικεί κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τον κλάδο, τους εργαζόμενους στην Αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα, τις επιχειρήσεις και φορείς αυτών στην Περιφέρεια Αττικής.
β) Καταρτίζει και διεκδικεί επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στις επιχειρήσεις του πεδίου δράσης του.
γ) Συνεργάζεται με τα σωματεία, τα συμβούλια εργαζομένων, τις επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας και με κάθε είδους (τυπικές ή άτυπες) ενώσεις - επιτροπές των χώρων, που καλύπτει.
2. Διεξάγει εργατικούς αγώνες κάθε μορφής και υποστηρίζει τα αιτήματα των εργαζόμενων των χώρων, που καλύπτει.
3. Συμμετέχει στον συνολικό αγώνα για την βελτίωση της θέσης και του βιοτικού επιπέδου όλων των εργαζόμενων.
4. Μπορεί να εκδίδει και να κυκλοφορεί ενημερωτικά έντυπα και εφημερίδα.
5. Οργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια ή οτιδήποτε άλλο θα συντείνει στην ανύψωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών.
6. Ιδρύει λέσχη, βιβλιοθήκη, κέντρο έρευνας και τεκμηρίωσης για τη διαφώτιση των μελών του, όσον αφορά την πραγματική τους θέση στην κοινωνία και τα πραγματικά τους συμφέροντα, για την ταξική συνειδητοποίησή τους, για την εμπέδωση στενής αλληλεγγύης μεταξύ όλων των εργαζόμενων, για την εμπέδωση της ταξικής ενότητας και της ταξικής πάλης απέναντι στο κεφάλαιο και τους εκπροσώπους του.
7. Παρέχει οικονομική ενίσχυση σε οργανώσεις στο πλαίσιο των αρχών του Συνδικάτου .
8. Ιδρύει απεργιακό ταμείο. Ο κανονισμός λειτουργίας του εγκρίνεται ή τροποποιείται από τη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου.
9. Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, μη ειδικά αναφερόμενο.

Άρθρο 4ο
Βασικές αρχές του Συνδικάτου

Βασικές αρχές του Συνδικάτου είναι:
1. Η Δημοκρατική διαδικασία. Με αυτή πρέπει να επιτυγχάνεται η ελεύθερη έκφραση και η συζήτηση όλων των απόψεων, η εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων για την ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών του Συνδικάτου για την λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων και τον έλεγχο της Διοίκησης και των άλλων οργάνων, καθώς και η κατοχύρωση της έκφρασης της εκάστοτε μειοψηφίας.
2. Η ανεξαρτησία του από το κράτος και τους εργοδότες.
3. Η οικονομική αυτοτέλεια και αυτοδυναμία.
4. Η ταξική ενότητα των εργαζόμενων στο κλάδο και όλης της εργατικής τάξης.

Άρθρο 5ο
Μέλη του Συνδικάτου

1. Μέλος του Συνδικάτου γίνεται κάθε πρόσωπο που εργάζεται στους α΄ και β΄ βαθμούς Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα, τις επιχειρήσεις και φορείς αυτών, στην Περιφέρεια Αττικής.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν μέλη του Συνδικάτου, οι παραπάνω εργαζόμενοι είναι να αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
3. Το υποψήφιο μέλος για να γίνει μέλος του Συνδικάτου υποβάλει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Διοίκηση του παραρτήματος και πληρώνει το καθορισμένο ποσό εγγραφής. Στην αίτηση δηλώνει υπεύθυνα τα στοιχεία του, δηλαδή: όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, έτος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο σπιτιού, πού εργάζεται και διεύθυνση χώρου εργασίας, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, στοιχεία ασφαλιστικού βιβλιαρίου (εφ’ όσον διαθέτει), επίσης ότι αποδέχεται το παρόν καταστατικό και αποδέχεται να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του για τις ανάγκες δημιουργίας αρχείου στο Συνδικάτου. Τέλος δηλώνει και αν είναι μέλος άλλου Σωματείου.
4. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει συνδικαλιστεί σε άλλο σωματείο (επιχειρησιακό), μπορεί να γίνει μέλος του Συνδικάτου, όμως θα ψηφίζει για εκπροσώπους σε Δευτεροβάθμια οργάνωση σε ένα και μόνο Σωματείο.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τις αιτήσεις εγγραφής στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την υποβολή τους, είναι δε υποχρεωμένο να αποφασίσει επί της αιτήσεως εντός ενός μηνός από την υποβολή της. Αν το ΔΣ απορρίψει την αίτηση ή μέσα σε ένα μήνα δεν έχει γνωστοποιηθεί στον αιτούντα, απόφαση του οργάνου για αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής του, το υποψήφιο μέλος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο και να ζητήσει την εγγραφή του, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν. 1264/1982.

Άρθρο 6ο
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

Όλα τα μέλη του Συνδικάτου είναι ισότιμα μεταξύ τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις.
Α. Δικαιώματα
Τα μέλη του Συνδικάτου έχουν τα παρακάτω δικαιώματα :
1. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνουν το λόγο και να ψηφίζουν.
2. Να ελέγχουν τις πράξεις της Διοίκησης και των αντιπροσώπων του Συνδικάτου σε ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
3. Να λαμβάνουν μέρος σε κάθε διαδικασία, που αφορά στο Συνδικάτο και στα συμφέροντα των μελών του.
4. Να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση, που νόμιμα επιδιώκει και κατακτά το Συνδικάτο.
5. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στη Διοίκηση του Συνδικάτου, στην Ελεγκτική Επιτροπή και σε κάθε άλλο όργανο ή επιτροπή, που από το καταστατικό προβλέπεται εκλογική διαδικασία. Επίσης να εκλέγουν και να εκλέγονται αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
6. Να υποβάλλουν στη Διοίκηση και τα άλλα όργανα του Συνδικάτου, έγγραφες και προφορικές προτάσεις για οποιαδήποτε θέμα.
7. Να απαιτούν την πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδικάτου και να ενημερώνονται τακτικά επί της πορείας των υποθέσεων του.
Β. Υποχρεώσεις
Τα μέλη του Συνδικάτου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις :
1. Να καταβάλουν τη μηνιαία συνδρομή τους, που ορίζεται και με την αίτηση εγγραφής τους. Να καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής. Τα παραπάνω ποσά καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδικάτου.
2. Τα μέλη του Συνδικάτου, που είναι σοβαρά ασθενείς ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή είναι άνεργοι, απαλλάσσονται της υποχρέωσης της συνδρομής για όσο χρόνο διαρκεί η ασθένεια ή η θητεία ή η ανεργία τους και για αυτό το διάστημα θεωρούνται οικονομικά εντάξει.
3. Να λαβαίνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, στις εκλογές, στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και στους απεργιακούς αγώνες του Συνδικάτου και γενικότερα σε όλες τις εκδηλώσεις του.
4. Να ενεργούν σύμφωνα με το καταστατικό για το συμφέρον και την προαγωγή των σκοπών του Συνδικάτου και η διαγωγή τους να είναι σύμφωνη με την εργατική αλληλεγγύη και συνείδηση.
5. Έχουν βασική υποχρέωση να υπερασπίζονται και να εξασκούν τα δικαιώματά τους.

Άρθρο 7ο
Πειθαρχικά παραπτώματα μέλους – κυρώσεις

1. Τα μέλη που:
- η συμπεριφορά τους είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συνδικάτου ή
- παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το Συνδικάτο, ή τις αποφάσεις της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. ή
- αναπτύσσουν συμπεριφορά που στρέφεται κατά των συμφερόντων των μελών του σωματείου ή των εργαζομένων στο κλάδο γενικά ή
- επιδεικνύουν αντισωματειακή ή αντισυνδικαλιστική συμπεριφορά,
υποβάλλονται στις παρακάτω κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης τους:
α) Προφορική παρατήρηση ή γραπτή επίπληξη.
β) Προσωρινή διαγραφή μέχρι ένα (1) χρόνο.
2. Η ποινή της προφορικής παρατήρησης ή της γραπτής επίπληξης, μπορεί να επιβληθεί και από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ η ποινή της προσωρινής διαγραφής μέχρι ένα (1) χρόνο, επιβάλλεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Στην περίπτωση της υπό στοιχεία (α) πειθαρχικής ποινής, το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν λάβει την απόφασή του, υποχρεούται να ακούσει το υπό κατηγορία μέλος, που καλείται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα.
4. Στην περίπτωση της υπό στοιχεία (β) πειθαρχικής ποινής, η Γενική Συνέλευση, πριν πάρει την απόφασή της, υποχρεούται να ακούσει το υπό κατηγορία μέλος, που καλείται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα. Για το χρόνο που μεσολαβεί, έως ότου αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, μπορεί να αποφασίσει την αναστολή της ιδιότητας του μέλους. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει μέσα σε ένα (1) μήνα, διαφορετικά το μέτρο της αναστολής αίρεται αυτοδίκαια.
5. Και στις δύο περιπτώσεις, η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει επακριβώς την κατηγορία, τον τόπο και το χρόνο ακρόασης του μέλους.

Άρθρο 8ο
Διαγραφή – παραίτηση μελών και επανεγγραφή

Α. Μέλος του σωματείου, πέρα από την περίπτωση σπουδαίου λόγου που ορίζει ο νόμος, διαγράφεται και για τους ακόλουθους λόγους:
1. Εάν πριν έξι μήνες έχει πάψει με τη θέλησή του να εργάζεται στο κλάδο (σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού), εκτός αν τούτο οφείλεται στην εκλογή του στο Κοινοβούλιο ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, αναστέλλεται η ιδιότητα του μέλους με την εκλογή του και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του σε όργανα της Αυτοδιοίκησης ή στο Κοινοβούλιο. Αυτοί που απολύονται ή είναι άνεργοι διατηρούν την ιδιότητα του μέλους και μετά την παρέλευση του εξαμήνου έως ότου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αποφασιστεί η διαγραφή τους.
2. Εάν χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, δεν πήρε μέρος στις δύο (2) τελευταίες εκλογές για τη διοίκηση.
3. Εάν χωρίς αιτία καθυστερεί τη συνδρομή του πέρα από ένα (1) χρόνο τουλάχιστον και παρά την πρόσκληση του Ταμία, δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του. Το μέλος που διαγράφεται για το λόγο αυτό, γίνεται πάλι υποχρεωτικά δεκτό στο σωματείο αφού συμπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του.
4. Εάν συνταξιοδοτηθεί οριστικά.
5. Εάν παραβαίνει το καταστατικό και δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των Γ.Σ. και της Διοίκησης του Συνδικάτου, προβαίνει σε πράξεις αντίθετες με το σκοπό και τα συμφέροντα του Συνδικάτου και αναπτύσσει συμπεριφορά που παραβλάπτει τα συμφέροντα των μελών του Συνδικάτου ή γενικά των εργαζομένων του κλάδου.
6. Εάν επιδεικνύει αντισωματειακή ή αντισυνδικαλιστική συμπεριφορά.
7. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιήσει γραπτά στο μέλος, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη σχετική συζήτηση της Γενικής Συνέλευσης, τους λόγους της διαγραφής με πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει επακριβώς την κατηγορία, τον τόπο και το χρόνο ακρόασης του μέλους.
8. Η απόφαση για τη διαγραφή πρέπει να είναι αιτιολογημένη και κοινοποιείται στο μέλος, το οποίο μπορεί μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση, να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση.
9. Η απόφαση για τη διαγραφή ισχύει αν περάσει άπρακτη η προθεσμία προσφυγής ή αν η Γενική Συνέλευση απορρίψει την προσφυγή.
10. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμοστέα στην περίπτωση διαγραφής μέλους, είναι και η διάταξη του άρθρου 88 Α.Κ., δυνάμει της οποίας, το μέλος που διεγράφη, μπορεί εντός δύο (2) μηνών αφότου του γνωστοποιήθηκε η απόφαση να προσφύγει κατά αυτής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ως άνω διάταξη.
Β. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει - παραιτηθεί από το Συνδικάτο, με έγγραφη δήλωσή του, η οποία απευθύνεται προς το Δ.Σ. του Συνδικάτου.

Άρθρο 9ο
Πόροι

Πόροι του Συνδικάτου είναι:
1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.
2. Οι μηνιαίες συνδρομές, οι έκτακτες εισφορές καθώς και οι ατομικές ή ομαδικές εθελοντικές εισφορές των μελών. Οι εισφορές εισπράττονται με τρόπους που κάθε φορά ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου, σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις του νόμου, το ύψος δε αυτών καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου .
3. Οι προς το Συνδικάτο δωρεές, κληρονομιές και πάσης φύσεως ενισχύσεις.
4. Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις του Συνδικάτου.
5. Έσοδα από κάθε νόμιμη πηγή.

Άρθρο 10ο
Συμμετοχή του Συνδικάτου σε ανώτερα όργανα

1. Το Συνδικάτο συμμετέχει ενεργά και δραστήρια σε δευτεροβάθμια οργάνωση. Προσχωρεί ή αποχωρεί από αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.
2. Μετέχει σε αυτές με εκλεγμένους αντιπροσώπους του.
3. Διατηρεί το δικαίωμα κριτικής και ελέγχου των ενεργειών τους.
4. Το Συνδικάτο αγωνίζεται για να είναι η Δευτεροβάθμια Οργάνωση ταξική και δημοκρατική.

Άρθρο 11ο
Όργανα Διοίκησης, Αντιπροσώπευσης και Ελέγχου

1. Το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συνδικάτου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών.
2. Το Συνδικάτο διοικείται από 21μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ελέγχεται οικονομικά από τριμελή (3μελή) Ελεγκτική Επιτροπή, όργανα που εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια από τη Γενική Συνέλευση.
3. Αντιπροσωπεύεται σε δευτεροβάθμια οργάνωση από αντιπροσώπους, που εκλέγονται και αυτοί κάθε τρία (3) χρόνια.
4. Το Συνδικάτο για να οργανώσει και να αναπτύσσει καλύτερα τη δράση του και τη δημοκρατική εσωτερική του λειτουργία, δύναται να έχει τα εξής ακόμα όργανα :
4.1 Παραρτήματα του Συνδικάτου
4.2 Σωματειακές Επιτροπές
4.3 Το Γενικό Συμβούλιο
4.4 Επιτροπή Νέων, Επιτροπή Γυναικών, Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας, Επιτροπή Πολιτισμού- Αθλητισμού.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Συνδικάτο μπορεί να συγκροτεί και άλλα βοηθητικά όργανα. Ο τρόπος λειτουργίας των βοηθητικών οργάνων του Συνδικάτου αποφασίζεται από τη Διοίκηση του Συνδικάτου στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 12ο
Γενική Συνέλευση των μελών

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συνδικάτου και αποφασίζει για κάθε ζήτημα, που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή από το καταστατικό σ’ άλλο όργανο. Αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα, υπαγόμενο κανονικά στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί όμως στην κρίση της, μετά από απόφαση του εν λόγω οργάνου.
2. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση:
· Ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Συνδικάτου και έχει το δικαίωμα να παύει τα μέλη των οργάνων του Συνδικάτου.
· Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει για την έγκριση ή όχι του προϋπολογισμού και του ισολογισμού, για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
· Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, για την διάλυση του Συνδικάτου και για τη συμμετοχή του σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
· Αποφασίζει για την κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων (24ωρων, στάσεων εργασίας κλπ.).
· Εκλέγει κάθε τρία (3) χρόνια τα διοικητικά και ελεγκτικά όργανα του Συνδικάτου και τους αντιπροσώπους για τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

Άρθρο 13ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μια (1) φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.
2. Στην τακτική Γενική Συνέλευση, ελέγχεται και εγκρίνεται ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της Διοίκησης για το προηγούμενο έτος και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους, η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη.
3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η γνωστοποίηση αυτή (πρόσκληση), λαμβάνει χώρα με ανακοινώσεις στους χώρους δουλειάς, στους πίνακες ανακοινώσεων και στα γραφεία του Συνδικάτου, καθώς και με άλλο μέσο που μπορεί να βοηθήσει στην πληροφόρηση των μελών, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει δε να λαμβάνει χώρα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη σύγκληση της Γ.Σ.. Στην ίδια πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται αν είναι η πρώτη (1η) ή δεύτερη (2η) ή τρίτη (3η) σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Για θέματα άμεσου και επείγοντα χαρακτήρα, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, χωρίς να ισχύει ο περιορισμός των πέντε (5) ημερών.
5. Στις Γενικές Συνελεύσεις παίρνουν μέρος μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συνδικάτου. Ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του σωματείου θεωρούνται, κάθε φορά, όσα μέλη έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους, έως την έναρξη της εκάστοτε Γενικής Συνέλευσης. Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει και κατά την ίδια ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη αυτής.Άρθρο 14ο
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το Δ.Σ. το κρίνει σκόπιμο, ή όταν επιβάλλεται από το συμφέρον του Συνδικάτου, ή για την αντιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης που προτείνονται για συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ορίσει ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Αν το Δ.Σ. δεν συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ., τότε αυτή συγκαλείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 96 του Α.Κ.
2. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση, ακολουθεί την τακτική Γενική Συνέλευση σε θέματα απαρτίας και διαδικασίας. Για τη σύγκλησή της, όμως, δεν απαιτείται ο χρόνος προειδοποίησης της τακτικής Γ.Σ., αλλά ο απόλυτα αναγκαίος για την ενημέρωση των μελών.

Άρθρο 15ο
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Α.Κ., όπως και κάθε άλλης διάταξης με την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα το ένα τρίτο ( 1/3) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του Συνδικάτου.
2. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση, στην οποία για να υπάρχει απαρτία, απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του Συνδικάτου κι αν δεν υπάρξει απαρτία ούτε κατά την δεύτερη συνέλευση τότε συγκαλείται νέα (τρίτη), στην οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του Συνδικάτου. Οι επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις (ήτοι δεύτερη και τρίτη), συγκαλούνται μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από τη ματαίωση της προηγούμενης και σε αυτές δεν μπορούν να προστεθούν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη.
3. Αν και στην τρίτη σύγκλησή της, η Γενική Συνέλευση δεν έχει την απαιτούμενη απαρτία, δεν μπορεί να συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση προτού παρέλθει ένας (1) μήνας από την ματαίωση της προηγούμενης (τρίτης), οπότε η νέα αυτή Γενική Συνέλευση θεωρείται ως πρώτη.
4. Απαγορεύεται η συμμετοχή και η εκπροσώπηση στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

Άρθρο 16ο
Τρόπος λήψης αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

1. Αφού διαπιστωθεί η απαιτούμενη απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Αμέσως μετά, η Γενική Συνέλευση εκλέγει μεταξύ των μελών της με μυστική ψηφοφορία ή με ανάταση του χεριού, ποτέ όμως δια βοής, πενταμελές (5) Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και από τρεις (3) πρακτικογράφους, που θα φροντίζουν για την τήρηση των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, όπου δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό (αυξημένη πλειοψηφία), λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών και ποτέ δια βοής.
3. Ειδικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν σε εκλογές οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου, διοικητικού, ελεγκτικού, εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις, επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση ή προσωπικά ζητήματα, έγκριση λογοδοσίας και κήρυξη απεργίας, είναι έγκυρες μόνο αν λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.
4. Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία ως και του ενός τετάρτου (1/4) των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται, πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
5. Στην περίπτωση που καταψηφιστεί από τη Γενική Συνέλευση, ο απολογισμός, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να διεξάγει νέες αρχαιρεσίες μέσα σε δυο (2) μήνες. Στο διάστημα αυτό ασκεί τα καθήκοντά του προσωρινά.
6. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να παύσει το Δ.Σ. εάν παρευρίσκονται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Συνδικάτου και η απόφαση παρθεί με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και εφόσον το σχετικό θέμα περιέχεται στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να διεξαγάγει νέες αρχαιρεσίες μέσα σε δυο (2) μήνες. Στο διάστημα αυτό ασκεί τα καθήκοντά του προσωρινά.
7. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, καταγράφονται συνοπτικά στο βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 17ο
Εκλογές

1. Τα μέλη του Συνδικάτου, εφόσον έχουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τακτοποιημένες, εκλέγουν και εκλέγονται, στο Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους για τη δευτεροβάθμια οργάνωση, καθώς και σε κάθε άλλο όργανο ή επιτροπή, που από το καταστατικό προβλέπεται εκλογική διαδικασία.
2. Τα μέλη δικαιούνται να ψηφίσουν αντιπροσώπους μόνο για μια Ομοσπονδία. Αν ανήκουν δε και σε άλλο σωματείο, επιλέγουν το ένα εκ των δύο σωματείων για να ασκήσουν το δικαίωμα τους αυτό, με δήλωση τους προς τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και με επίδειξη του ασφαλιστικού βιβλιαρίου τους ή αν στερούνται τέτοιου με υπεύθυνη δήλωση. Η δήλωση αυτή δεσμεύει το μέλος για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε και για όλο το χρόνο της θητείας των οργάνων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποι της οργάνωσής του.
3. Το Συνδικάτο συμμετέχει με τους αντιπροσώπους του στην εκλογή των οργάνων της Διοίκησης της Ομοσπονδίας, εφόσον έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό της.

Άρθρο 18ο
Εκλογικό Σύστημα

1. Εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των οργάνων του Συνδικάτου είναι η απλή αναλογική, η οποία αναλύεται ως εξής:
2. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των ανεξάρτητων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
3. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, κατανέμονται σε δεύτερη κατανομή, από μια στους συνδυασμούς εκείνους που πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: α) έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο από την πρώτη κατανομή και β) συγκεντρώνουν υπόλοιπο αδιάθετων ψηφοδελτίων μεγαλύτερο του ενός τρίτου (1/3) του εκλογικού μέτρου. Σε περίπτωση που περισσότεροι συνδυασμοί πληρούν τις δύο (2) αυτές προϋποθέσεις, την ή τις αδιάθετες έδρες και τον αδιάθετο αριθμό αντιπροσώπων, καταλαμβάνουν κατά σειρά εκείνοι οι συνδυασμοί που τα υπόλοιπά τους από τη διαίρεση της πρώτης κατανομής πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
4. Αν και μετά την δεύτερη κατανομή παραμένουν αδιάθετες έδρες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων δεν καλύπτεται, κατανέμονται σε τρίτη κατανομή μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο, άσχετα αν έχουν πάρει έδρα από την πρώτη κατανομή. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

Άρθρο 19ο
Διεξαγωγή εκλογών

1. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία λήγει η θητεία των οργάνων του Σωματείου, ήτοι κάθε τρία (3) χρόνια και πάντως πριν από την λήξη της θητείας τους, μετά την ψηφοφορία επί των πεπραγμένων, αποφασίζεται η ημερομηνία που θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων ως και αντιπροσώπων και η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και εκλέγεται πενταμελής (5μέλης) Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που θα τις διενεργήσει.
2. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, με το σύστημα της απλής αναλογικής και παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, έχει δε την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών του Συνδικάτου, εποπτεύει κατά την διάρκεια των εκλογών για την ομαλή και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό διεξαγωγή της ψηφοφορίας και κηρύσσει τη λήξη των εκλογών. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της από την εκλογή της. Καταρτίζει τους εκλογικούς καταλόγους, παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερωμένο μητρώο μελών, κατάσταση ταμειακά εντάξει μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν, σφραγίδες, ψηφοδέλτια, φακέλους και όλα εν γένει τα απαραίτητα στοιχεία για να διεξαχθούν οι εκλογές. Επίσης, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ορίζει τα εκλογικά κέντρα, τις ακριβείς ημερομηνίες, ώρες και τόπους για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
3. Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, προεδρεύει ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος που παρευρίσκεται στις αρχαιρεσίες. Υποψήφιος για οποιοδήποτε όργανο ή για αντιπρόσωπος, δεν μπορεί να είναι μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
4. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να στείλει στα εκλογικά κέντρα, απόσπασμα του μητρώου μελών και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για τη διεξαγωγή των εκλογών, καθώς και να εφοδιάζει αυτά με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων.
5. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με έγγραφες αιτήσεις προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μέχρι την ημέρα και ώρα, που αυτή ορίζει, σε αυτές δε, θα πρέπει να αναγράφεται και το όργανο για το οποίο επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα. Η προθεσμία λήξης των υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) ημέρες, πριν τις αρχαιρεσίες. Οι υποψήφιοι των συνδυασμών υποβάλλουν κοινή δήλωση στην οποία δηλώνουν τη συμμετοχή τους και τον τίτλο του συνδυασμού. Η κοινή δήλωση υποβάλλεται από ένα υποψήφιο του συνδυασμού.
6. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων, ανακηρύσσει τους υποψήφιους για την Διοίκηση και την Ελεγκτική Επιτροπή του Συνδικάτου και τους υποψηφίους για αντιπροσώπους για τη δευτεροβάθμια οργάνωση και καταρτίζει τα σχετικά ψηφοδέλτια.
7. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του Συνδικάτου, αναγράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο αλλά σε ξεχωριστή παράγραφο και με την ένδειξη για ποιο όργανο είναι υποψήφιοι.
8. Οι υποψήφιοι για αντιπρόσωποι στη δευτεροβάθμια οργάνωση, αναγράφονται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο με τον ίδιο τρόπο.
9. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι πρέπει να είναι ομοιόμορφοι κατά κατηγορία.
10. Το ίδιο μέλος δεν μπορεί να βάλει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή. Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για κανένα όργανο του Συνδικάτου, ούτε για αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.


Άρθρο 20ο
Ψηφοφορία – πρακτικό διαλογής

1. Η ψηφοφορία είναι μυστική και διαρκεί μέχρι την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή παρατείνει την ώρα της ψηφοφορίας εάν παραμένουν μέλη να ψηφίσουν.
2. Στη διάρκεια των εκλογών λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να τηρείται απόλυτη τάξη και πλήρης μυστικότητα κατά την εκλογή. Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκεται ανά ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού.
3. Για να ψηφίσουν όλα τα μέλη γίνεται πρώτα εξακρίβωση της ταυτότητας τους και έλεγχος στα μητρώα μελών, αν είναι γραμμένα και ταμειακά τακτοποιημένα. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και την ημέρα των εκλογών.
4. Η ψηφοφορία επιτρέπεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου, ή συνδικαλιστικού βιβλιαρίου και οπωσδήποτε ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας του μέλους, που πρέπει να έχει σε κάθε περίπτωση μαζί του και το οποίο σφραγίζεται μετά την ψηφοφορία. Σε περίπτωση που το μέλος στερείται τούτου, και υπεύθυνη δήλωση στην οποία το μέλος αναγράφει το ονοματεπώνυμό του, τόπο και διεύθυνση κατοικίας, που ακριβώς εργάζεται, την χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, σε ποίων οργάνων την εκλογή έλαβε μέρος, η διάρκεια της θητείας των οργάνων που εκλέγονται ή η διάρκεια της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στις οικείες διατάξεις του Νόμου.
5. Στην καταμέτρηση μπορούν να παρευρίσκονται ανά ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού.
6. Η ανακήρυξη των επιτυχόντων για την Διοίκηση του Συνδικάτου, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους στη δευτεροβάθμια οργάνωση, γίνεται σε συνεδρίαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία συντάσσει τα πρακτικά και τα πρωτόκολλα που προβλέπει ο νόμος, εφόσον συγκεντρώσει τα πρακτικά από τα τοπικά παραρτήματα.
7. Ενστάσεις, μπορούν να υποβληθούν, σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και μέχρι την εξαγωγή των αποτελεσμάτων από τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και από τους παρευρισκόμενους υποψήφιους και εκπροσώπους των συνδυασμών. Οι ενστάσεις, που αφορούν το δικαίωμα συμμετοχής στις ψηφοφορίες εκδικάζονται αμέσως.
8. Τα έξοδα των αρχαιρεσιών κανονίζονται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο με τον πιο συμφέροντα τρόπο για το Συνδικάτο.

Άρθρο 21ο
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Οκτώ (8) ημέρες το αργότερο μετά τις εκλογές, το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Οι ιδιότητες αυτές δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
2. Για την εκλογή στις διάφορες θέσεις του Προεδρείου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν κανένας δεν πάρει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο που σχετικά πλειοψήφησαν, οπότε εκλέγεται αυτός που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους.
3. Στη πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) καλείται και το Προεδρείο του απερχόμενου Δ.Σ., το οποίο παραδίδει στο νέο τα έγγραφα, βιβλία, τη σφραγίδα και γενικά όλα τα στοιχεία του Συνδικάτου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τα δυο μέρη.

Άρθρο 22ο
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα, σε ορισμένη ημέρα και ώρα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Το ΔΣ συνεδριάζει έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη κατά την κρίση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και μετά από πρόσκλησή τους ή όταν το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γίνει υποχρεωτικά εντός τριών (3) ημερών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν στην συνεδρίαση είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη, όταν δηλαδή είναι παρόντα τουλάχιστον έντεκα (11) μέλη. Αν δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται σε δυο (2) μέρες με την ίδια απαρτία.
3. Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρακολουθήσουν και μέλη του Συνδικάτου με δικαίωμα λόγου μετά από άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών μπορεί να αποφασίζει για απεργία κάθε μορφής, για στάσεις εργασίας και γενικά για κάθε άλλη μορφή αγωνιστικών κινητοποιήσεων, σε όλη την έκταση του συνδικάτου ή σε τοπικό επίπεδο.
5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με φανερές ψηφοφορίες, εκτός αν πρόκειται για απόφαση για απεργία ή για προσωπικά θέματα ή για όσες άλλες περιπτώσεις προβλέπονται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό, για τις οποίες διεξάγεται μυστική ψηφοφορία και χωρίς τη συμμετοχή του μέλους, που ενδιαφέρει η απόφαση αν αυτή αφορά σε προσωπικό θέμα.
6. Τα μέλη του ΔΣ είναι όλα συλλογικά υπεύθυνα για την εκπλήρωση των σκοπών του Συνδικάτου.

Άρθρο 23ο
Αντικατάσταση - παραίτηση - έλλειψη μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από πέντε (5) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, καλείται με έγγραφο να δώσει εξηγήσεις, που αν δεν είναι αρκετές δίνουν το δικαίωμα στο Δ.Σ. να φέρει το θέμα στη Γενική Συνέλευση με σκοπό την αιτιολογημένη αντικατάστασή του. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει οριστικά και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος κατά σειρά αναπληρωματικός.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να υποβάλει την παραίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, που ισχύει αμέσως, με την συζήτησή της σε αυτό, χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του ή μέλος αυτού μπορεί να παυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για σπουδαίους λόγους και ιδίως για όσους αναφέρονται στις οικείες διατάξεις του Νόμου. Για λήψη μίας τέτοιας απόφασης, θα πρέπει να παρευρίσκεται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Συνδικάτου και η απόφαση να παρθεί με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και εφόσον το σχετικό θέμα περιέχεται στην ημερήσια διάταξη.
4. Αν για οποιοδήποτε λόγο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μείνουν λιγότερα απ’ όσα απαιτούνται για την ύπαρξη απαρτίας, τα εναπομείναντα μέλη συγκαλούν Γενική Συνέλευση στο συντομότερο χρονικό διάστημα, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει αυτό του ενός (1) μηνός, για την διενέργεια εκλογών για όργανα Διοίκησης και ελέγχου.

Άρθρο 24ο
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Συνδικάτο, αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν το Συνδικάτο, φροντίζει για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς του και για την πιστή τήρηση του καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, κρίνει και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που εισηγείται ο Πρόεδρος ή τα μέλη του. Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση των μελών πάνω σε όλα τα θέματα.
2. Αποφασίζει για το αν θα υπάρχει υπαλληλικό προσωπικό και νομικός σύμβουλος, διορίζει και παύει το υπαλληλικό προσωπικό και το νομικό σύμβουλο και καθορίζει την αντιμισθία τους και τα καθήκοντά τους.
3. Συντάσσει τον κανονισμό λειτουργίας του ΔΣ, συγκαλεί τη ΓΣ και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της, συντάσσει το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης.
4. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδικάτου και εγκρίνει τις δαπάνες μέσα στα όρια του προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί, παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση διαφόρων ζητημάτων, εκτελεί τις αποφάσεις της ΓΣ, εφαρμόζει το καταστατικό.
5. Προγραμματίζει και συντονίζει τη δουλειά του Συνδικάτου, δημιουργεί με απόφασή του παραρτήματα του Συνδικάτου, σωματειακές επιτροπές ή άλλες βοηθητικές επιτροπές για την προώθηση συγκεκριμένων θεμάτων και αποφασίζει τον τρόπο εκλογής τους, εάν αυτός δεν προβλέπεται από το καταστατικό.
6. Συντονίζει την οργάνωση συνδικαλιστικών, κοινωνικών και άλλων εκδηλώσεων και περιφρουρεί τις απεργιακές κινητοποιήσεις.
7. Συγκαλεί το Γενικό Συμβούλιο του Συνδικάτου.
8. Γενικά είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που δεν υπάγεται από το νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή άλλου συλλογικού οργάνου.
9. Όλα τα έγγραφα του Δ.Σ., υπογράφονται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 25ο
Καθήκοντα Προέδρου – Αντιπροέδρου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Δ.Σ. και το Συνδικάτο, δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών και όλων εν γένει των αρχών, σε όλες τις σχέσεις και διαφορές.
2. Συγκαλεί, διευθύνει και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ΔΣ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Κηρύσσει την έναρξη των εργασιών κάθε Γενικής Συνέλευσης και εισηγείται σε αυτήν το πρώτο θέμα της, δηλαδή την εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.
3. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και επιβλέπει την εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων του καταστατικού. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά του ΔΣ, την αλληλογραφία, τις προσκλήσεις για σύγκληση των συνεδριάσεων του ΔΣ και των Γενικών Συνελεύσεων του Συνδικάτου, ενώ μαζί με τον Ταμία υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών.
4. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Με απόφαση του Δ.Σ. και τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, μπορούν να ανατεθούν στον Αντιπρόεδρο συγκεκριμένα καθήκοντα.

Άρθρο 26ο
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα – Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα

1. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το Γραφείο του Συνδικάτου, φυλάει τα βιβλία συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ., τα αρχεία, το πρωτόκολλο, το μητρώο και τη σφραγίδα, τηρεί την αλληλογραφία και το μητρώο μελών, συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
2. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και όλα γενικά τα έγγραφα αυτών, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΔΣ και της Γ.Σ.
3. Τον Γενικό Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, βοηθά, τον Γενικό Γραμματέα στην εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Άρθρο 27ο
Καθήκοντα Ταμία

1. Ο Ταμίας τηρεί τα βιβλία και τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό και ενημερώνει το μητρώο μελών σχετικά με την πληρωμή της εισφοράς κάθε μέλους, εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τις εισφορές των μελών και όλα τα έσοδα του Συνδικάτου.
2. Διενεργεί όλες τις πληρωμές με βάση εντάλματα πληρωμών, που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και τη δική του. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα.
3. Τα χρήματα του Συνδικάτου τα καταθέτει με απόφαση του Δ.Σ. σε πιστωτικό οργανισμό, εκτός από ένα ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ. στις αρχές κάθε έτους και το οποίο φυλάει στα χέρια του για τις τρέχουσες ανάγκες του Συνδικάτου.
4. Κρατάει το βιβλίο πρακτικών Ταμείου (εσόδων - εξόδων) και είναι υποχρεωμένος να το ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οφείλει να κρατάει τα δικαιολογητικά των εισπράξεων και των πληρωμών, καθώς και να υποβάλλει οικονομική έκθεση, οποτεδήποτε του ζητηθεί από το Δ.Σ.
5. Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους ο Ταμίας συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. απολογισμό διαχείρισης και κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του Συνδικάτου, βάσει του οποίου το Δ.Σ. συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό, τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό.

Άρθρο 28ο
Τήρηση Βιβλίων

1. Το Συνδικάτο έχει την υποχρέωση να τηρεί όσα βιβλία και στοιχεία ορίζει ο νόμος και το καταστατικό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει να τηρούνται οποιαδήποτε άλλα βιβλία και στοιχεία.

Άρθρο 29ο
Ελεγκτική Επιτροπή

1. Κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγεται τριμελής (3) Ελεγκτική Επιτροπή για όλη τη θητεία του Δ.Σ. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι να παρακολουθεί και να ελέγχει το Δ.Σ. για την οικονομική διαχείριση του Συνδικάτου κατά το νόμο και το καταστατικό. Έχει το δικαίωμα να εξετάζει οποτεδήποτε τα βιβλία Ταμείου και περιουσίας και να ελέγχει το περιεχόμενο του ταμείου.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή στη πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Η Ελεγκτική Επιτροπή αν έχει αντιρρήσεις για την οικονομική διαχείριση συγκαλεί έκτακτο ΔΣ και ορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, τα οποία και εισηγείται. Αν υπάρξει διαφωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για το θέμα που προέκυψε. Η ελεγκτική επιτροπή δεν μπορεί να συγκαλέσει νέα έκτακτη Γ.Σ. πριν παρέλθει ένας (1) χρόνος.
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μια φορά το τρίμηνο, έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ή ύστερα από αίτηση κάποιου μέλους της.
4. Τηρεί βιβλίο πρακτικών, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις της και οι εκθέσεις της για τη Γ.Σ.
5. Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους συντάσσει έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του Δ.Σ., την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.


Άρθρο 30ο
Παραρτήματα, Σωματειακές
και άλλες βοηθητικές επιτροπές του Συνδικάτου

Α. Παραρτήματα
1. Με απόφαση του Δ.Σ., δημιουργούνται Παραρτήματα του Συνδικάτου για τα μέλη που εργάζονται στους α΄ και β΄ βαθμούς Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα, τις επιχειρήσεις, και φορείς αυτών στην Περιφέρεια Αττικής Με την απόφαση ίδρυσης ενός Παραρτήματος του Συνδικάτου καθορίζονται από το Δ.Σ., η έδρα του και η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει, καθώς και ο αριθμός των μελών της διοίκησής του.
2. Τα Παραρτήματα οφείλουν να φροντίζουν για την ανάπτυξη του Συνδικάτου, τη διάδοση των σκοπών του, την ενασχόληση με τα καθημερινά προβλήματα των μελών τους και την μεταφορά τους στο Δ.Σ. του Συνδικάτου.
3. Το κάθε Παράρτημα διενεργεί Γενικές Συνελεύσεις των μελών του και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία (3) χρόνια τη Διοίκησή του. Οι εκλογές στα Παραρτήματα γίνονται ταυτόχρονα με τις εκλογές για τα κεντρικά όργανα του Συνδικάτου.
4. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών των Παραρτημάτων έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ. του Παραρτήματος, με μυστική ψηφοφορία, με απλή αναλογική και με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της από την εκλογή της. Παραλαμβάνει τα μητρώα, σφραγίδες και καταρτίζει τους εκλογικούς καταλόγους του παραρτήματος, ενώ ημερομηνίες και ώρες των εκλογών καθορίζονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
5. Στην Εφορευτική Επιτροπή του Παραρτήματος κατά την διάρκεια των εκλογών προεδρεύει ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος.
6. Οι υποψηφιότητες για τα παραρτήματα υποβάλλονται με γραπτές αιτήσεις προς την Εφορευτική Επιτροπή του Παραρτήματος μέχρι την ημέρα και ώρα που αυτή ορίζει.
7. Στην καταμέτρηση με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής του Παραρτήματος μπορούν να παρευρίσκονται από ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού.
8. Η Εφορευτική Επιτροπή του παραρτήματος αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων ανακηρύσσει τους υποψήφιους για την Διοίκηση και την Ελεγκτική Επιτροπή του Παραρτήματος και καταρτίζει τα σχετικά ψηφοδέλτια.
9. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιου και την Ελεγκτική Επιτροπή του Παραρτήματος γράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο αλλά σε ξεχωριστή παράγραφο και με την ένδειξη για ποιο όργανο είναι υποψήφιοι.
10. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι πρέπει να είναι ομοιόμορφοι κατά κατηγορία.
11. Το ίδιο μέλος δεν μπορεί να βάλει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για κανένα όργανο του Παραρτήματος.
12. Οκτώ (8) ημέρες το αργότερο μετά τις εκλογές, το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του Παραρτήματος, συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού και εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία. Ο Πρόεδρος, συμμετέχει στο Γενικό Συμβούλιο του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού.

Β. Σωματειακές Επιτροπές
1. Το Δ.Σ. του Συνδικάτου μπορεί να δημιουργήσει και να συγκροτήσει με απόφασή του, Σωματειακές Επιτροπές σε συγκεκριμένους μεγάλους χώρους δουλειάς.
2. Η εκλογή της Διοίκησης της Σωματειακής Επιτροπής, η λειτουργία της και τα καθήκοντα της καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδικάτου. Ο Πρόεδρος της Σωματειακής Επιτροπής συμμετέχει στο Γενικό Συμβούλιο του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού.
3. Οι Σωματειακές Επιτροπές έχουν σαν σκοπό την αγωνιστική συσπείρωση των εργαζόμενων στο χώρο ευθύνης της, ασχολείται με τα καθημερινά προβλήματα των εργαζόμενων του συγκεκριμένου εργασιακού χώρου, τα μεταφέρει στη Διοίκηση και ενδιαφέρεται για την επίλυσή τους.

Γ. Άλλες Επιτροπές.
1. Το Δ.Σ. για τις ανάγκες του συγκροτεί Επιτροπές Νέων – Γυναικών – Υγιεινής και Ασφάλειας- Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και άλλες επιτροπές ανάλογα με τις ανάγκες του.
2. Όλες οι παραπάνω επιτροπές είναι βοηθητικά όργανα, που δρουν στο πλάι του Δ.Σ. και λειτουργούν με βάση τις κατευθύνσεις και τις αποφάσεις του.

Άρθρο 31ο
Γενικό Συμβούλιο

1. Μέσα στα πλαίσια του Συνδικάτου λειτουργεί το Γενικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από :
α) Το 21μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου
β) Την 3μελή Ελεγκτική Επιτροπή
γ) Τους Προέδρους των παραρτημάτων
δ) Τους Προέδρους των Σωματειακών Επιτροπών
ε) Τους αντιπροσώπους του Συνδικάτου στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
2. Το Γενικό Συμβούλιο έχει γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και συνεδριάζει μετά από απόφαση του Δ.Σ. Ασχολείται με θέματα που εισηγείται το Δ.Σ. του Συνδικάτου, εκλέγει σε κάθε συνεδρίαση τον Πρόεδρο για την διεύθυνση των εργασιών του.
3. Οι αποφάσεις του παίρνονται με σχετική πλειοψηφία και έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα για τη Διοίκηση.

Άρθρο 32ο
Απεργία

1. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των μελών του Συνδικάτου που αποφασίζεται σαν μέσο για την προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών και σαν εκδήλωση αλληλεγγύης για τους σκοπούς αυτούς.
2. Η απεργία και οι στάσεις, κηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου και καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων στους α΄ και β΄ βαθμούς Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, μελών και μη μελών του Συνδικάτου.

Άρθρο 33ο
Γενικές Διατάξεις

1. Απαγορεύεται η συμμετοχή μέλους στη Γενική Συνέλευση και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.
2. Το Συνδικάτο μπορεί να γίνει μέλος μιας μόνο Ομοσπονδίας και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Συνδικάτο μπορεί να γίνει μέλος σε διεθνή ή ευρωπαϊκή κλαδική ομοσπονδία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Το Συνδικάτο συμμετέχει σε πολιτιστικές, αθλητικές διοργανώσεις με απόφαση του Δ.Σ. του.
5. Το Συνδικάτο γιορτάζει αγωνιστικά την Πρωτομαγιά, παγκόσμια ημέρα της εργατικής τάξης, με 24ωρη απεργία.

Άρθρο 34ο
Τροποποίηση καταστατικού – Διάλυση Συνδικάτου

1 Για την τροποποίηση του καταστατικού ή για τη διάλυση του Συνδικάτου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδικάτου, με την παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
2 Η περιουσία του Συνδικάτου σε περίπτωση διάλυσης του, δίνεται με απόφαση της Γ.Σ. σε άλλο σωματείο ή σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση ή όπου αποφασίσει η Γ.Σ., που αποφάσισε την διάλυση.

Άρθρο 35ο
Σφραγίδα

Το Συνδικάτο έχει κυκλική σφραγίδα. Στην περιφέρεια αυτής αναγράφεται η επωνυμία του Συνδικάτου και στο εσωτερικό της, το έτος ίδρυσής του.


Το παρόν καταστατικό, το οποίο αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την Ιδρυτική Συνέλευση του Συνδικάτου, την 17/1/2011.
Αθήνα, 17/1/2011

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

Συνάδελφοι ξεσηκωθείτε


Να κηρύξουμε στάση πληρωμών στα χαράτσια της κυβέρνησης.


Δεν έχουμε - δεν θέλουμε - αρνούμαστε να πληρώσουμε τα χαράτσια τους.


Το χρέος είναι της πλουτοκρατίας και όχι δικό μας. Δεν τους χρωστάμε ούτε ένα ευρώ.Το βαρέλι των αντεργατικών μέτρων δεν έχει πάτο.


Επιβάλλουν στους εργαζόμενους νέους φόρους, για να πληρώσουν τα χρέη τους.


Επιδιώκουν από τον εργαζόμενο που με κόπο μιας ολόκληρης ζωής κατάφερε να κάνει ένα σπίτι, να το ξαναπληρώσει με νέα δυσβάσταχτα χαράτσια μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.


Μάλιστα ετοιμάζονται να εξαγγείλουν 2 νέα χαράτσια 1) Για τα οικιακά απορρίμματα, 2) Για τα υγρά απόβλητα. Η επιβολή αυτών των νέων χαρατσιών θα μπουν στη ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ.


Η άρνηση πληρωμής για τα νέα χαράτσια από τη λαϊκή οικογένεια που δεν έχει να πληρώσει, πρέπει να μετατραπεί σε ορμητικό ποτάμι οργανωμένης άρνησης πληρωμής.


Το βασικό ζήτημα που έχουμε μπροστά μας είναι η οργάνωση της πάλης για να πάρει αυτό το κίνημα μαζικά χαρακτηριστικά που θα δυσκολέψει την κυβέρνηση, θα την εμποδίσει να πάρει μέτρα σε βάρος μας.


ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ σας καλεί όλους και όλες με τα παιδιά σας, με όλη την οικογένεια, οργανωμένα και αγωνιστικά, να απαντήσουμε στους φόρους που μας πνίγουν, στα άγρια μέτρα που μας καταδικάζουν οριστικά στη φτώχεια και στην ανασφάλεια.Συνάδελφοι: Το αν αυτά τα βάρβαρα μέτρα κυβέρνησης, κεφαλαίου και τρόικας θα εφαρμοστούν και πόσο, δεν εξαρτάται μόνο από αυτούς.


Πριν από όλα θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποφασιστικότητα.


Από την οργανωμένη δική μας απόφαση να πούμε ως εδώ και μη παρέκει.


Κανένας φόβος από τις απειλές που εκτοξεύουν καθημερινά η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της.ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 28 Σεπτέμβρη ώρα 6,30 μ. μ.Προσυγκέντρωση του Συνδικάτου στην ΟΜΟΝΟΙΑ στις 6,00 μ. μ.H προσωρινή διοίκηση του Συνδικάτου


22 Σεπ 2011

Ημερίδα του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ για δημόσιους δωρεάν παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 22 Σεπτέμβρη 2011

Το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής πραγματοποιεί Ημερίδα την Πέμπτη 29 Σεπτέμβρη 2011

Με θέμα: Γονείς, εργαζόμενοι, συνδικάτα, όλοι μια γροθιά για σύγχρονους δημόσιους δωρεάν παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά

Η ημερίδα θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, στην αίθουσα «Αντώνη Τρίτση» Ακαδημίας 50 στις 6:30 το απόγευμα.

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει:

· Εισήγηση της ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ μέλος της διοίκησης του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ με θέμα: Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στους παιδικούς σταθμούς και τη θέση του Συνδικάτου.

· Εισήγηση του δημάρχου Πετρούπολης ΘΩΜΑ ΚΟΤΣΑΜΠΑ με θέμα: Την ανάγκη για σύγχρονους δημόσιους δωρεάν παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά.

· Εισήγηση της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΓΚΟΥΣΚΟΥ με θέμα: Την ανάγκη για κοινό μέτωπο από γονείς, εργαζόμενους και συνδικάτα για παιδικούς σταθμούς δημόσιους και δωρεάν για όλα τα παιδιά.

Με την πρωτοβουλία μας αυτή θέλουμε να αναδείξουμε την ευθύνη που έχουν οι εργαζόμενοι στην Τοπική Διοίκηση για να εξασφαλιστούν υπηρεσίες αντίστοιχες των λαϊκών αναγκών, κόντρα στην εμπορευματοποίηση της Πρόνοιας, που πλήττει όχι μόνο τα δικά μας εργασιακά, ασφαλιστικά κ.τ.λ. δικαιώματα, αλλά και το δικαίωμα κάθε λαϊκής οικογένειας να εξασφαλίζει πρόσβαση στην κατάλληλη διαπαιδαγώγηση και τις σύγχρονες ασφαλής υπηρεσίες των παιδιών της.

Γι' αυτό εργαζόμενοι και γονείς πρέπει σε κοινό μέτωπο να αντιπαλέψουν την πολιτική που αντιμετωπίζει την Πρόνοια ως εμπόρευμα.


H προσωρινή διοίκηση του Συνδικάτου

21 Σεπ 2011

Γονείς, εργαζόμενοι, συνδικάτα, όλοι μια γροθιά για σύγχρονους δημόσιους δωρεάν παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Tο Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής θα πραγματοποίηση συζήτηση την


Πέμπτη 29 Σεπτέμβρη 2011


Με θέμα: Γονείς, εργαζόμενοι, συνδικάτα, όλοι μια γροθιά για σύγχρονους δημόσιους δωρεάν παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά»


Η συζήτηση θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, στην αίθουσα «Αντώνη Τρίτση» Ακαδημίας 50 στις 6:30 το απόγευμα.


Με την πρωτοβουλία μας αυτή θέλουμε να αναδείξουμε την ευθύνη που έχουν οι εργαζόμενοι στην Τοπική Διοίκηση για να εξασφαλιστούν υπηρεσίες αντίστοιχες των λαϊκών αναγκών, κόντρα στην εμπορευματοποίηση της Πρόνοιας, που πλήττει όχι μόνο τα δικά μας εργασιακά, ασφαλιστικά κ.τ.λ. δικαιώματα, αλλά και το δικαίωμα κάθε λαϊκής οικογένειας να εξασφαλίζει πρόσβαση στην κατάλληλη διαπαιδαγώγηση και τις σύγχρονες ασφαλής υπηρεσίες των παιδιών της.


Γι' αυτό εργαζόμενοι και γονείς πρέπει σε κοινό μέτωπο να αντιπαλέψουν την πολιτική που αντιμετωπίζει την Πρόνοια ως εμπόρευμα.H προσωρινή διοίκηση του Συνδικάτου

18 Σεπ 2011

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 7,00μ.μ.

Συνάδελφοι ξεσηκωθείτεΗ κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία που συζητείται την Τετάρτη 21 Σεπτέμβρη στη βουλή, για τα νέα χαράτσια στα ακίνητα μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Στην τροπολογία αυτή προβλέπεται ότι αν οι μικροϊδιοκτήτες δεν πληρώσουν το λογαριασμό στη ΔΕΗ, θα τους κόβουν το ρεύμα μέχρι να πληρωθεί ο λογαριασμός. Αν δεν πληρωθεί ο λογαριασμός, η ΔΕΗ θα παραπέμπει την περίπτωση στο υπουργείο Οικονομικών που θα αναλάβει τη διαδικασία είσπραξης του χαρατσιού, διαδικασία που προβλέπει κατάσχεση του ακινήτου.


Το βαρέλι των αντεργατικών μέτρων δεν έχει πάτο.


Επιβάλλουν στους εργαζόμενους νέο φόρο, «αλληλεγγύης», για να πληρώσουν τα χρέη τους.


Επιδιώκουν από των εργαζόμενο που με κόπο μιας ολόκληρης ζωής κατάφερε να κάνει ένα σπίτι, να το ξαναπληρώσει με νέα δυσβάσταχτα χαράτσια μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.


ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ σας καλεί όλους και όλες με τα παιδιά σας με όλη την οικογένεια οργανωμένα και αγωνιστικά να απαντήσουμε στους φόρους που μας πνίγουν, στα άγρια μέτρα που μας καταδικάζουν οριστικά στη φτώχεια και στην ανασφάλεια.Δεν έχουμε - δεν θέλουμε - αρνούμαστε να πληρώσουμε τα χαράτσια τους.


Το χρέος είναι της πλουτοκρατίας και όχι δικό μας


Κανένας φόβος από τις απειλές που εκτοξεύουν καθημερινά κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της.


Συνάδελφοι: Το αν αυτά τα βάρβαρα μέτρα κυβέρνησης, κεφαλαίου και τρόικας θα εφαρμοστούν και πόσο, δεν εξαρτάται μόνο από αυτούς.


Πριν από όλα θα εξαρτηθεί από την δική μας αποφασιστικότητα.


Από την οργανωμένη δική μας απόφαση να πούμε ως εδώ και μη παρέκει.ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 21 Σεπτέμβρη ώρα 7,00μ.μ.Προσυγκέντρωση του Συνδικάτου στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 6,00 μ.μ.H προσωρινή διοίκηση του Συνδικάτου

16 Σεπ 2011

Όχι στο καθεστώς «εργασιακής εφεδρείας», δεν δεχόμαστε καμιά απόλυση

Συνάδελφε – σα, Σεπτέμβρης 2011Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ καθημερινά εντείνει την επίθεση της σε βάρος των εργαζόμενων με μια σειρά αντεργατικά μέτρα. Οι δηλώσεις υπουργών της κυβέρνησης (ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ κ.λ.π: για μαζικές απολύσεις) μας δείχνει ότι το βαρέλι δεν έχει πάτο.


Για την εξέλιξη αυτή τεράστια ευθύνη φέρει η Νέα Δημοκρατία αφού δική της είναι η πρόταση για την «εργασιακή εφεδρεία», όπως και αυτές για τη «δραστική μείωση του κράτους», τη μείωση του «μισθολογικού κόστους».


Με περισσό θράσος η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ καυγαδίζουν για το ποιος ξέρει να εφαρμόσει καλύτερα την αποκαλούμενη «εργασιακή εφεδρεία».


Τα κόμματα του κεφαλαίου επιδιώκουν να κρύψουν αυτό που πραγματικά ετοιμάζεται: Απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα, και τους ΟΤΑ, στις Δημοτικές Επιχειρήσεις. Το δρόμος για την ανεργία θα πάρουν εκτός από τους συμβασιούχους, οι αορίστου χρόνου και μόνιμοι εργαζόμενοι στους δήμους όλης της χώρας με την «εργασιακή εφεδρεία» Ο διακηρυγμένος πλέον στόχος της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ είναι: Να δουλεύει ένας σε κάθε οικογένεια!!!


Σύμφωνα με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου, 200 χιλιάδες απολύσεις θα πρέπει να γίνουν μέχρι το 2013 με φανερό στόχο να μειωθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων κατά 50%. Καταργείται και τυπικά η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ την ίδια στιγμή προωθούνται νέα, σύγχρονά σκλαβοπάζαρα με χιλιάδες προσλήψεις μέσω ΜΚΟ, με 5μηνες συμβάσεις και συμβάσεις 135 ημερών.


Το όλο ζήτημα δημιουργείται αντικειμενικά από την εφαρμογή του «Καλλικράτη», ο οποίος μεταξύ άλλων προβλέπει τη μείωση των νομικών προσώπων των ΟΤΑ από περίπου 6.000, που ήταν πριν, σε περίπου 2.000. Ένα μέρος των εργαζομένων στα καταργούμενα ή συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα μπαίνει στην κατηγορία του «πλεονάζοντος προσωπικού» και συνεπώς στη λεγόμενη «εργασιακή εφεδρεία», δηλαδή στην ανεργία. Το ίδιο θα συμβεί και με τους δήμους που έχουν «πλεονάζον προσωπικό» και κατά συνέπεια θα ενταχθούν σε καθεστώς «εργασιακής εφεδρείας» και με μισθό το 60% του βασικού μισθού (δηλαδή περίπου 600 ευρώ) και στη συντριπτική τους πλειοψηφία, θα απολυθούν μόλις περάσει το ένα έτος της «εφεδρείας».


Το ποια από αυτά τα βάρβαρα μέτρα κυβέρνησης, κεφαλαίου και τρόικας θα εφαρμοστούν και πόσο, δεν εξαρτάται μόνο από αυτούς.Πριν από όλα θα εξαρτηθεί από την δική μας αποφασιστικότητα.


Από την οργανωμένη δική μας απόφαση να πούμε ως εδώ και μη παρέκει.Συνάδελφε – σα,


Οργανώσου και πάλεψε μέσα από το κλαδικό ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ για να δυναμώσει η οργάνωση της πάλη στους τόπους δουλειάς, να δυναμώσει το κίνημα που θα βάζει εμπόδια, θα καθυστερεί τα κυβερνητικά μέτρα, θα οργανώνει την πάλη για άμεσα μέτρα ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων, των ανέργων, θα μπαίνει μπροστά στην πάλη για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, θα δίνει προοπτική, θα συνδέει την πάλη της καθημερινότητας για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, με την προοπτική μιας ανάπτυξης που θα έχει ως κύριο και αποκλειστικό σκοπό τις ανάγκες του λαού και όχι των μονοπωλίων.· Δεν δεχόμαστε καμιά απόλυση. Οργανωμένη, συλλογική αλληλεγγύη σε κάθε απολυμένο, σε κάθε άνεργο συνάδελφο.


· Όλοι για έναν και ένας για όλους! Απαντάμε σε κάθε απόλυση με κατάληψη του δημαρχείου, και άλλες δυναμικές μορφές.


· Όχι στο καθεστώς «εργασιακής εφεδρείας»


· Δεν δεχόμαστε καμία πρόσληψη μέσω ΜΚΟ και τις μπλοκάρουμε.


· Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων τώρα χωρίς όρους και προϋποθέσεις
H προσωρινή διοίκηση του Συνδικάτου

14 Σεπ 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς:


Όλα τα σωματεία δήμων της Αττικής.


Όλα τα μέλη Δ.Σ και τους εργαζόμενους στους ΟΤΑΣυνάδελφοιΗ κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ καθημερινά εντείνει την επίθετη σε βάρος των εργαζόμενων με μια σειρά αντεργατικά μέτρα δηλώσεις υπουργών της κυβέρνησης (ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: για μαζικές απολύσεις) μας δείχνει ότι το βαρέλι δεν έχει πάτο.Το ποια από αυτά τα βάρβαρα μέτρα κυβέρνησης κεφαλαίου και τρόικας θα εφαρμοστούν και πόσο, δεν εξαρτάται μόνο από αυτούς.


Πριν από όλα θα εξάρτιθει από την δική μας αποφασιστικότητα.


Από την οργανωμένη δική μας απόφαση να πούμε ως εδώ και μη παρέχει.ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ Αττικής σας καλεί να συζητήσουμε την οργάνωση και το συντονισμό, την αντίσταση μας ενάντια στις μαζικές απολύσεις στον κλάδο (συμβασιούχοι, αορίστου χρόνου, ακόμα και μονίμων).


Την ακόμα μεγαλύτερη περικοπή των αποδοχών μας από την μείωση επιδομάτων με το νέο μισθολόγιο.


Την ληστεία του οικογενειακού μας προϋπολογισμού από τα απανωτά χαράτσια.Η συζήτηση θα γίνει στα γραφεία των εμποροϋπαλλήλων οδός Αγ. Φιλοθέης 5β πίσω από την μητρόπολη την ΤΡΙΤΗ 20 Σεπτέμβρη στις 6.30 το απόγευμαH προσωρινή διοίκηση του Συνδικάτου